Newsletter


Fundacja pod nazwą Sport i Oświata to Dobra Lokata, zwana dalej „Fundacją” zawarta została przez:
1. Smertychę Edwarda
2. Śnigórskiego Mirosława
3. Bizoń Annę
4. Bułkę Beatę
5. Dubel Jolantę
6. Gruszczyńską Bogumiłę
zwani w dalszej części „Fundatorami”.

Fundacja została ustanowiona w dniu 9 grudnia 2004 r. w Opolu aktem notarialnym sporządzonym przez Piotra Stasza notariusza za numerem Repertorium A:4472/2004.


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja działa na podstawie przepisów:
a) ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203/ z aktami wykonawczymi;
b) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności użytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873/;
c) Statutu Fundacji.

2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§2

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Fundatorami mogą być osoby Fizyczne i prawne. Fundatorów reprezentuje Rada Fundacji, wykonuje również ich uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu.

3. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.

§3

1. Fundacja używa pieczęci z nazwą Fundacji.

2. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w językach obcych.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Opole.

§4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.


Rozdział II

Cele i zadania Fundacji

§5

1. Cele, środki i zasady działania Fundacji:
a) wspieranie organizacyjne i finansowe działalności PSP nr 2 w Opolu w zakresie realizowanych zadań edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych oraz integracji ze środowiskiem lokalnym;
b) popularyzacja i upowszechnianie tradycji szkoły, idei olimpijskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
c) propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom;
d) wspieranie uczniów PSP nr 2 w Opolu uzdolnionych i utalentowanych poprzez m. in. udzielanie pomocy materialnej;
e) organizacja pomocy uczniom dysfunkcyjnym oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo;
f) pomoc w organizacji i finansowaniu imprez oraz uroczystości wewnątrzszkolnych i środowiskowych;
g) wspieranie działań szkoły w organizacji pozaszkolnych zajęć rekreacyjno-sportowych;
h) wspieranie środowiska szkolnego w organizacji imprez kulturalnych i sportowych na terenie miejsca zamieszkania;
i) współpraca z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
j) integrowanie dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych z życiem szkoły;
k) udzielanie pomocy finansowej szkole w rozwoju bazy dydaktycznej i sportowej;
l) prowadzenie działalności charytatywnej i pomocy społecznej.

2. Fundacja realizuje swoje cele miedzy innymi poprzez:
a) gromadzenie i efektywne wykorzystywanie środków pieniężnych i rzeczowych;
b) współdziałanie z zainteresowanymi instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi;
c) współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele są lub mogą być zbieżne z celami określonymi w Statucie Fundacji, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową.

§6

Fundacja dla realizacji swoich celów może zawierać porozumienia oraz umowy z osobami fizycznymi, podmiotami gospodarczymi i instytucjami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.

§7

Fundacja może przyjmować i przeznaczać na finansowanie swoich statutowych przedsięwzięć środki finansowe, spadki i darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz podmiotów gospodarczych.

§8

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów określonych w § 5 ust. 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić po uzyskaniu zgody Rady zatwierdzonej przez Fundatorów większością 2/3 głosów, przy obecności 3/4 Fundatorów.

3. Rada może wyrazić generalną zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, określając przy tym zakres, zasady i warunki jej podejmowania oraz prowadzenia. Zgoda taka wymaga akceptacji Fundatorów w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

5. Przedmiotem działalności fundacji według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) mogą być:
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

§9

1. Fundacja działa zgodnie z planem finansowym obejmującym rok kalendarzowy.

2. Działalność Fundacji podlega rocznej kontroli finansowej przez osobę zajmującą się badaniem bilansów i sprawozdań finansowych lub przez komisję w dwuosobowym składzie wybraną przez Radę.

§10

1. Fundatorzy z własnej inicjatywy (co najmniej 3 osoby) lub Rada mogą w każdym czasie zlecić przeprowadzenia kontroli działalności Fundacji.

2. Zarząd Fundacji jest zobowiązany przekazać każdemu Fundatorowi i Radzie żądane przez nich informacje dotyczące działalności Fundacji.


Rozdział III

Majątek Fundacji

§11

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 300 zł (słownie: trzysta złotych) oraz środki finansowe i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
a) wpłat pieniężnych, dotacji, rzeczy ruchomych lub praw majątkowych przekazanych na rzecz Fundacji w drodze spadku, zapisu lub darowizny;
b) dochodów pochodzących z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;
c) odsetek uzyskanych z lokat bankowych i innych.

§12

1. Wszelkie środki pieniężne posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych lub na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. W przypadku przyjęcia przez Fundację środków pochodzących ze źródeł wymienionych w § 11 ust. 2 a/ z zastrzeżeniem przeznaczenia ich na określony rodzaj działalności Fundacji, Fundacja jest zobowiązana do uwzględnienia życzeń wpłacających i ofiarodawców.


Rozdział IV

Organy i organizacja Fundacji

§13

Organami Fundacji są:
a) Zgromadzenie Fundatorów, zwane „Fundatorami”
b) Rada Fundacji, zwana „Radą”
c) Zarząd Fundacji, zwany „Zarządem”

§14

1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.

2. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się wg potrzeb na wniosek Zarządu, Rady lub na wniosek co najmniej trzech Fundatorów.

3. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
a) zatwierdzanie planów działania Fundacji;
b) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady oraz sprawozdania finansowego Fundacji za poszczególne lata obrachunkowe;
c) powoływanie i odwoływanie Rady oraz poszczególnych jej członków;
d) dokonywanie zmian w Statucie Fundacji;
e) rozpatrywanie skarg na działalność Rady;
f)
g) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz odwołań od decyzji Rady.

4. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Fundatorów.

§15

1. Rada składa się z czterech członków, w tym z Przewodniczącego i jego zastępcy.

2. Przewodniczącego, jego zastępcę i innych członków Rady powołują i odwołują Fundatorzy zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania Fundatorów.

3. Kadencja Rady trwa pięć lat.

4. Członkowie Rady mogą zostać odwołani przez Fundatorów przed końcem kadencji w następujących przypadkach:
a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Rady w co najmniej dwóch kolejnych posiedzeniach,
b) dopuszczenia się działań niezgodnych ze Statutem Fundacji lub na szkodę Fundacji, przy czym uchwała Zgromadzenia Fundatorów w tej sprawie wymaga pisemnego uzasadnienia.

Kadencja członka Rady wygasa w przypadku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

5. Rada obraduje na posiedzeniach. W posiedzeniach może uczestniczyć reprezentant Fundatorów z głosem doradczym.

6. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na pół roku. W okresach krótszych, na żądanie Fundatorów (co najmniej trzy osoby) lub  na wniosek Zarządu albo co najmniej 1/4 członków Rady.

7. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Uchwały podpisuje Przewodniczący i Protokolant.

§16

Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) określenie kierunków działalności Fundacji;
b) uchwalanie zasad i kierunków wydatkowania środków Fundacji;
c) przyjmowanie corocznych sprawozdań z działalności Zarządu i dokonywanie oceny pracy Zarządu;
d) podejmowanie uchwał o zakresie prowadzenia przez Fundację działalności gospodarczej, zwłaszcza ustalanie zasad nabycia, zbycia lub obciążania nieruchomości;
e) przygotowywanie projektów zmian w Statucie;
f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
g) zatwierdzanie Regulaminu pracy Zarządu oraz rozpatrywanie skarg na jego działalność;
h) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się z inną Fundacją, jak też przystąpienia Fundacji do innych osób prawnych;
i) podejmowanie innych uchwał, nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów, a przedstawianych przez Zarząd lub Fundatorów.

§17

1. Zarząd Fundacji liczy 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę na czas nieokreślony.

2. Zarząd Fundacji składa się z:

  • Prezesa Zarządu
  • Wiceprezesa Zarządu
  • Członka Zarządu

3. Prezesowi Zarządu służy prawo wskazania kandydatur osób, spośród których Rada dokonuje wyboru, powołując Wiceprezesa Zarządu i Członka Zarządu.

4. Pełnienie funkcji w Zarządzie ma charakter nieodpłatny, przy czym członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej w związku z realizacją zadań statutowych Fundacji.

5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd podejmuje wszelkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji innych organów, przy czym uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

6. Zarząd w swej działalności postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz z przepisami prawa.

7. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu.

§18

W razie stwierdzenia, że działanie Zarządu narusza przepisy prawa, postanowienia Statutu lub jest rażąco sprzeczne z planem finansowym, Fundatorzy mogą wezwać do usunięcia nieprawidłowości, albo mogą zażądać dokonania zmiany Zarządu w wyznaczonym terminie.


Rozdział V
Zmiana Statutu, likwidacja Fundacji

§19

Zmian w Statucie, w tym określenia celów, środków i zasad działania Fundacji, dokonuje – na wniosek Rady lub Zarządu – Zgromadzenie Fundatorów w głosowaniu jawnym zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy Fundatorów.

§20

1. Organem nadzorczym i kontrolnym jest Rada.

2. Członkowie organu kontrolnego i nadzorczego nie mogą:
a) być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
b) być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej;
c) podlegać organowi zarządzającemu – Zarządowi w zakresie kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

3. Pełnienie funkcji w Radzie ma charakter nieodpłatny, przy czym członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży odbywanej w związku z realizacją zadań statutowych Fundacji.

§21

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji dla członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani są z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
2. przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3. wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3, ust. 3 ww. ustawy;
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§22

Uchwałę o likwidacji Fundacji na skutek zrealizowania celów lub wyczerpania środków podejmuje Zgromadzenie Fundatorów Założycieli, wyznacza likwidatora i decyduje o wykorzystaniu środków majątkowych pozostałych po przeprowadzeniu likwidacji.


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§24

Statut w niniejszym brzmieniu został zatwierdzony przez Zgromadzenie Fundatorów na zebraniu w dniu 14 grudnia 2004, a następnie zmieniony w dniu 18 maja 2009 r. oraz w dniu 3 czerwca 2014 r.

Pobierz Statut Fundacji w całości tutaj.

  


  Ważne informacje

 

Zebrania rodziców 9.01.2024 r. g. 16:30
 
  • klasa 4A - sala 103
  • klasa 4B - sala 105
  • klasa 4C - sala 205
  • klasa 4D - sala 204

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / Інформація

- sprawdź! / перевірити!


 
Podstrony:  1  2 

 
24


 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS