Newsletter


Rekrutacja na rok szkolny
2024/2025 do publicznych szkół podstawowych,
dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym
Rekrutacja
 
podstawowa do klas pierwszych prowadzona będzie z wykorzystaniem systemu informatycznego (elektronicznego systemu rekrutacji), w terminach określonych w harmonogramie oraz z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez Miasto Opole
Witryna dla rodzica kandydata:
 


I. Informacje ogólne
Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych określone zostały w Rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 20 16 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 20 2 3 r. poz. 900 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata
W rekrutacji do szkół podstawowych istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 . ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz. U. z 20 2 3 r. poz. 1610 z późn. zm.) zm.). Można mieć tylko jedno miejsce
II. Przyjmowanie do klasy I

1.Do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024 /2025 przyjmowane są dzieci:
 • 7 letnie (urodzone w roku 201 7 ) objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6 letnie (urodzone w roku 201 8 ) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • starsze niż 7 letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego
2. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu .
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata .
Zgłoszenie zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata o ile je posiadają
4) miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Zgłoszenie zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151.ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -- Prawo oświatowe).
 
 • Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły odbywa się w dniach od 4 marca do 4 kwietnia 20 24 r. do godz. 15:00
 • Wypełnione w systemie elektronicznym Zgłoszenie należy wydrukować i po podpisaniu złożyć w szkole obwodowej w dniach od 4 marca do 5 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00
Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły
   
  - Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu
  rekrutacyjnym na wolne miejsca , na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka
  - Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Opola w Uchwale Nr XXXIX/776/17 z dnia 30 marca 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów
  - Rodzice kandydata wypełnia ją w systemie elektronicznym Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.
  - We wniosku można wskazać maksymalnie trzy szkoły według swoich preferencji, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest szkołą pierwszego wyboru
  - Rejestracja w systemie elektronicznym zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły odbywa się w dniach od 4 marca do 4 kwietnia 20 24 r. do godz. 15:00.
  - Wypełniony w systemie, wydrukowany i podpisany przez o boje rodziców wniosek składa się w szkole pierwszego wyboru w dniach od 4 marca do 5 kwietnia 202 4 r. do godz. 15:00. Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
  - Do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Opola dokumenty potwierdzające spełni a nie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
  - Wnioski złożone w terminie traktowane są jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
  - Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

  - Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
   
  - W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
  Niedostarczenie w terminie, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, wydrukowanego wniosku ze złożonymi p odpisami wraz z kompletem oświadczeń i dokumentów powoduje, że wniosek elektroniczny zostaje odrzucony i nie jest uwzględniany w dalszej części rekrutacji.
 
II . Zasady przyjęć kandydatów do oddziałów sportowych klasy I i klas wyższych niż klasa I
Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:
 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba wolnych miejsc,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki prób sprawności
fizycznej.

W przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, tj.:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość.

Uwaga! 

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego klasy I odbywa się w systemie  elektronicznym od 4 marca do 18 marca 2024 r. do godz. 15:00. Przeprowadzenie prób  sprawności fizycznej odbędzie się w dniach od 20 marca do 22 marca 2024 r., w godzinach  ustalonych przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

 

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie, nie będzie mógł przystąpić do prób sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału  sportowego.  

 

IV. Zasady przyjęć kandydatów do klasy I oddziału międzynarodowego 

Oddział międzynarodowy to oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone zgodnie  z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną. 

Do klasy I oddziału międzynarodowego przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali pozytywny  wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez  radę pedagogiczną. 

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunek niż liczba wolnych miejsc  w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest brany pod uwagę wynik sprawdzianu predyspozycji językowych. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym etapie  postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę  łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, tj.: wielodzietność rodziny kandydata, 

niepełnosprawność kandydata, 

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 


Kryteria, o których mowa wyżej, mają jednakową wartość. 
Uwaga! 

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I oddziału międzynarodowego odbywa się w systemie  elektronicznym od 4 marca do 18 marca 2024 r. do godz. 15:00. Sprawdzian predyspozycji  językowych odbędzie się 20 marca 2024 r., w godzinach ustalonych przez przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej. 

 

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie, nie będzie mógł przystąpić do sprawdzianu  predyspozycji językowych i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I  oddziału międzynarodowego.  

 


V. Zasady przyjęć kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia  specjalnego 

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  na niepełnosprawność mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub integracyjnych. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia  specjalnego wydanego na pierwszy etap edukacyjny lub czas nauki w szkole podstawowej. 

Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się  o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego, przyjmowani są na ogólnych zasadach i biorą  udział w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Zasady rekrutacji stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do oddziału  integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci  nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na  niepełnosprawność.  

Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,  wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje  dyrektor szkoły. 

VI. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego 

Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2024/2025 jest  prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr OR-I.0050.46.2024 Prezydenta Miasta  Opola z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania  rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok  szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów  sportowych klas wyższych niż klasa pierwsza publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto  Opole jest organem prowadzącym. 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora  szkoły. 

Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja  rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki  postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia. 

Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.  Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisu ich dziecka do szkoły, poprzez złożenie  pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu) w szkole, do której kandydat  został zakwalifikowany

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany  do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, mogą: 

złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i nieprzyjętych, 

wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

Szkoła podstawowa, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego będzie nadal  dysponowała wolnymi miejscami, przeprowadzi rekrutację uzupełniającą, w terminie określonym  w załączniku nr 2 do w.w Zarządzenia. 

Naczelnik Wydziału Oświaty 

 Aleksander Iszczuk 

Opole, 29 stycznia 2024 r. 
 

Załączniki:
  


  Ważne informacje

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W "MAŁEJ DWÓJCE"
 

UROCZYSTE PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO W "MAŁEJ DWÓJCE"
 

 
Podstrony:  1  2  3 

 
22


 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS