mLegitymacja
 
 
 PROCEDURA
udostępniania mLegitymacji szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu
 
Podstawa prawna:
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700)

1. mLegitymacja jest częścią aplikacji mObywatel opracowanej i rekomendowanej dla szkół przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 
2. mLegitymacja to uzupełnienie papierowej legitymacji szkolnej – cyfrowa kopia, wyświetlana na urządzeniu mobilnym.

3. mLegitymacja może być wystawiona chętnemu uczniowi na wniosek jego rodzica lub opiekuna prawnego, wniosek składa się do dyrektora szkoły.
 
4. Szkoła ma obowiązek w ciągu 14 dni od złożenia wniosku oraz zdjęcia wygenerować jednorazowy kod QR oraz hasło umożliwiające dostęp do usługi.
Aplikacja może być aktywowana tylko na jednym urządzeniu mobilnym w ciągu 30 dni od momentu wygenerowania w systemie.

5. Dane potrzebne do wygenerowania mLegitymacji, wprowadzane są do systemu internetowego przez uprawnionego pracownika za pomocą Profilu zaufanego.

6. mLegitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano papierową wersję dokumentu.

7. Uczniowie mogą korzystać z mLegitymacji w tych samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z tradycyjnych dokumentów. mLegitymacja daje prawo do otrzymywania dodatkowych, przysługujących uczniom ulg czy zniżek.

8. mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
1) na wniosek rodziców ucznia, w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
2) w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;
3) z urzędu w przypadku:
a) utraty ważności wydanej uczniowi papierowej legitymacji szkolnej,
b) przejścia ucznia do innej szkoły.

9. mLegitymacja wydawana jest ponownie w przypadku:
1) potwierdzenia ważności wydanej papierowej legitymacji szkolnej;
2) stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;
3) unieważnienia w przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1.

10. Aby otrzymać mLegitymację należy:
1) złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji do dyrektora szkoły (załącznik do niniejszej procedury);
2) wysłać zdjęcie (legitymacyjne) w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB na adres: mlegitymacja.psp2@gmail.com (plik nazwany imieniem i nazwiskiem ucznia wraz z oznaczeniem klasy);
3) odebrać kod aktywacyjny w formie wskazanej we wniosku;
4) pobrać i zainstalować na urządzeniu mobilnym bezpłatną Aplikację mObywatel;
5) uruchomić Aplikację mObywatel i zalogować się do niej;
6) wybrać opcję dodaj mLegitymację;
7) zapoznać się z informacją o procesie aktywacji mLegitymacji;
8) zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go;
9) zapoznać się z klauzulą informacyjną przetwarzania danych;
10) wyrazić zgodę dla systemu Android na używanie zasobów systemowych (jeśli
taka zgoda nie była jeszcze udzielona),
11) wprowadzić (zeskanować) kod QR otrzymany w szkole,
12) wprowadzić kod aktywacyjny otrzymany w szkole,
13) zatwierdzić komunikat i wczytać dane legitymacji do Aplikacji mObywatel.
 
Załącznik:
  
 
 
45-061 Opole
ul. Katowicka 35

tel./fax : 77 454 28 85
e-mail: info@psp2.opole.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS